Từ Kinh Thánh chúng ta có thể học hỏi nhiều điều về sự cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ nhận ra rằng những nhân vật trong Kinh Thánh không phải lúc nào cũng cảm thấy dễ dàng khi cầu nguyện, và có lẽ họ cũng gặp những nan đề như chúng ta thường gặp.

Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày. Song, đôi lúc chúng ta không cảm thấy thích cầu nguyện, nhiều khi chúng ta tự hỏi mình đã được gì, và không ít lần chúng ta không biết làm thế nào để cầu nguyện.

Prayer

Có những điều cần làm khi cầu nguyện:

Chúc tụng: Hãy bắt đầu bằng cách nhớ lại rằng Chúa là ai,  và chúc tụng Ngài vì công cuộc sáng tạo và sự cứu rỗi.

Xưng tội: Hãy thừa nhận rằng chúng ta chưa xứng hiệp với lời Chúa dạy, hãy xưng nhận những tội lỗi và sai trái của mình.

Khẩn nài: Hãy nài xin Chúa. Dù không thể nào hiểu hết sự mầu nhiệm của sự cầu nguyện,  chúng có thể tin rằng Chúa lắng nghe khi chúng ta khẩn cầu.

Từ Kinh Thánh chúng ta có thể học hỏi nhiều điều về sự cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ nhận ra rằng những nhân vật trong Kinh Thánh không phải lúc nào cũng cảm thấy dễ dàng khi cầu nguyện, và có lẽ họ cũng gặp những nan đề như chúng ta thường gặp.

study

Mười câu Kinh Thánh sau đây có thể giúp ích cho chúng ta khi nguyện cầu:

  1. Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Thiên Chúa. Sự bình an của Thiên Chúa, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Chúa Cơ Đốc Giê-xu. – Phi-líp 4: 6 – 7
  2. Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại; vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. – Phúc âm Ma-thi-ơ 6: 7
  3. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. – Gia-cơ 1: 6
  4. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm. – Gia-cơ 5: 16
  5. Trong cơn gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va; Ngài đáp lời tôi và đặt tôi nơi rộng rãi. – Thi Thiên 118: 5
  6. Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. – Phúc âm Ma-thi-ơ 5: 44
  7. Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. – Rô-ma 8: 26
  8. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài. – Thi Thiên 145: 18
  9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. – I Giăng 1:9
  10. Hãy cầu nguyện không thôi. – I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 17

theo When prayer is hard: 10 Bible verses to help you talk to God của Mark Woods, Tạp chí Christian Today, 14/10/2015