Đối với tín hữu, ngày chết là ngày đăng quang, là ngày lễ cưới để hiệp một với Chúa Cơ Đốc. Được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn rầu, đau khổ và mọi cám dỗ…


Đối với những người thuộc về Chúa Giê-xu, cái chết là sự chuyển tiếp từ những ngày vui thỏa chưa hoàn hảo trong Chúa đến sự thỏa nguyện trọn vẹn trong Ngài. Khi còn sống trên đất, không ai có thể thông hiểu hoàn toàn về Thiên Chúa. Gióp 26: 14 cho chúng ta thấy loài người hiểu biết về Chúa ít ỏi biết bao.

Khi cái chết đến, chúng ta từ bỏ trần thế để vào thiên đàng; giã từ hạnh phúc chưa trọn vẹn để bước vào sự phước hạnh trọn lành vĩnh cửu; khi ấy linh hồn chúng ta được tràn lấp sự thỏa nguyện trong Chúa; khi ấy không còn sự trống rỗng tâm linh nào, dù nhỏ nhất, nhưng chúng ta nhận lãnh sự đầy trọn của Chúa. Tại đây, trên thế gian này, chúng ta nhận lãnh ân điển, nhưng trên thiên đàng chúng ta nhận lãnh sự vinh hiển. Thiên Chúa giữ lại loại rượu nho ngon nhất cho đến sau cùng, là điều tốt nhất của Ngài: Chúa Giê-xu và thiên đàng. Ở đây, chúng ta nếm biết Chúa chưa trọn vẹn, ngày ấy chúng ta thỏa nguyện hoàn toàn trong Ngài.
Heaven2
Ngay cả những người tốt nhất trong vòng chúng ta cũng hiểu biết rất ít về Chúa. Tội lỗi, thế gian, và các loài tạo vật chiếm quá nhiều chỗ trong lòng chúng ta  đến nỗi Chúa chỉ có thể ngự vào lòng chúng ta từng chút một. Nhưng Thiên Phụ muốn tràn đầy linh hồn chúng ta! Khi ấy ân điển được phủ lấp bởi vinh hiển!…

Giống Môi-se, sự chết  giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ, kiếp khổ sai trong đất Ai Cập. Đối với tín hữu, ngày chết là ngày đăng quang, là ngày lễ cưới để hiệp một với Chúa Cơ Đốc. Được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn rầu, đau khổ và mọi cám dỗ…Sự chết đem chúng ta vào lòng Áp-ra-ham, vào thiên đàng, vào “Jerusalem mới,” vào niềm vui thỏa trọn vẹn trong Chúa Giê-xu.

Cả cuộc đời chúng ta là để làm gì, nếu không phải là sửa soạn  cho giờ chết? Mọi việc anh em làm trong đời này há chẳng phải là để chuẩn bị cho sự sống đời đời? Khi hấp hối, Caesar Borgia thốt lên những lời buồn bã này, “Lúc sống, tôi chuẩn bị cho mọi thứ ngoại trừ cái chết. Nay kề cận cái chết, tôi mới biết mình chưa sẵn sàng.”

Mỗi ngày, chúng ta cần cầu nguyện như Môi-se, “Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” – Thi Thiên 90: 12…

trích A Believer’s Last Day, His Best Day, một bài giảng luận của Thomas Brook tại Luân Đôn, 28/6/1651