Đấng thánh khiết tuyệt đối không khứng chịu tội ác, mà họ đối với Ngài chẳng khác gì “khói nơi lỗ mũi, như lửa cháy cả ngày.”

Lời của Thiên Chúa phán  qua Ê-xê-chi-ên, “Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.” (Ê-xê-chi-ên 22: 30)

200px-Ezekiel               Ê-xê-chi-ên, nhà tiên tri

Có phải nhà tiên tri đang nói về Đế quốc Babylon, dưới quyền lãnh đạo của Vua Nê-bu-cát-nết-sa, đang chiếm đóng Jerusalem và lưu đày dân Giu-đa cùng vua của họ, Giê-hô-gia-kin, đến Babylon. Nê-bu-cát-nết-sa là người cho xây Cổng Ishtar và cung hiến cho nữ thần Ishtar?

Không, Ê-xê-chi-ên đang rao truyền thông điệp của Thiên Chúa cho con dân Ngài. Trước đó, ông liệt kê một danh sách dài các tội ác của Jerusalem, rồi tập trung vào ba nhóm người thuộc giai tầng lãnh đạo của xã hội đương thời:

“Những tiên tri lập mưu giữa nó; như sư tử hay gầm cắn xé mồi, chúng nó nuốt các linh hồn, cướp lấy của cải và những vật quý, làm cho kẻ góa bụa thêm nhiều ra giữa thành.”

“Các thầy tế lễ phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sa-bát ta, và ta bị nói phạm giữa vòng chúng nó.”

“Các quan trưởng ở giữa nó giống như muông sói xé mồi, chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn để được lợi bất nghĩa.” Thay vì quở trách tội lỗi của giới cầm quyền, những người rao giảng Lời Chúa vì tư lợi mà cộng tác, hỗ trợ, và tìm cách che giấu tội ác của  họ, “Các tiên tri dùng bùn không pha rơm trét cho chúng nó; thấy sự hiện thấy giả dối, và bói khoa sự dối cho chúng nó, mà rằng: Chúa phán như vậy – song Chúa chưa hề phán.”

Hậu quả tất yếu là đạo đức suy đồi, tội ác gia tăng, và đầy dẫy bất công, “Dân trong đất làm sự bạo ngược, phạm sự trộm cướp, khuấy rối kẻ nghèo nàn thiếu thốn, và ức hiếp người ngụ cư.”

Trong những giai đoạn thăng trầm suốt dòng lịch sử của tuyển dân Chúa đã xuất hiện những người thánh đẹp lòng Ngài. Họ hết lòng yêu Chúa và tha thiết với con dân Ngài: Đa-ni-ên mỗi ngày ba lần hướng về Jerusalem mà cầu nguyện. Trong thời Nê-hê-mi, những người Lê-vi kiêng ăn, mặc bao phủ đất mà khẩn cầu với Chúa cho đồng bào mình.

PRAYING ON THE BIBLEcropped

Khi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chực chờ bùng nổ trên đầu dân Israel cứng cổ và phản loạn, thì “Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận, e Ngài hủy diệt họ chăng”. Và tổ phụ dân Israel, Abraham, đã cầu thay cho Lót và gia đình ông khi họ ngụ cư trong thành Sodom.

Ngay cả khi cơn giận của Thiên Chúa phừng phừng nổi lên nghịch cùng dân bội nghịch – Đấng thánh khiết tuyệt đối không khứng chịu tội ác, mà họ đối với Ngài chẳng khác gì  “khói nơi lỗ mũi, như lửa cháy cả ngày.” – Ngài vẫn muốn cầm giữ cơn thịnh nộ, chờ đợi họ ăn năn. Nhưng vì họ cứng lòng, cứ tiếp tục chọc giận Chúa, Ngài lại tìm kiếm những người thánh đẹp lòng Chúa, đứng trước mặt Ngài mà “can gián” hầu cho họ không bị hủy diệt.

“Song, ta chẳng tìm được một ai.” Lời Chúa phán qua tiên tri Ê-xê-chi-ên.

“Vậy nên ta đổ cơn thịnh nộ trên chúng nó, và lấy lửa giận của ta đốt chúng nó; ta đã làm cho đường lối của chúng nó lại đổ trên đầu chúng nó. Chúa phán vậy.”